Публічний договір про надання платіжних послуг (в редакції, що діє з 01.06.2024 р.)

Публічний договір про надання платіжних послуг

Публічний договір про надання
платіжних послуг в даній
редакції діє з 01.06.2024

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС», яке має ліцензію Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг № 21/777-рк 30.04.2023р. (послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), код ЄДРПОУ 40461899 (надалі по тексту – «Платіжна установа»), в особі Генерального директора Веремчука Андрія Петровича, який діє на підставі Статуту, та фізична особа (надалі по тексту – «Клієнт»),
а разом іменуються - Сторони, уклали даний публічний договір (далі – «Договір») відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, для чого Платіжна установа публікує цей Договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. 1.1. Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Платіжної установи необмеженому колу фізичних осіб на надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку виключно в гривні, зокрема шляхом використання електронних платіжних засобів (ЕПЗ), та подальшого перерахування коштів в безготівковій формі (виключно в гривні) на користь безпосередніх отримувачів.

1.2. Цей Договір набуває чинності відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Клієнтів. Факт ініціювання Клієнтом Переказу коштів (шляхом ініціювання Переказу коштів та натиснення відповідної кнопки «Оплатити») засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (є акцептом оферти), а також свідчить, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, тощо і з цього моменту визначається як Клієнт.

2. Предмет договору

2.1. Договір визначає умови, порядок, строки надання Платіжною установою фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (під час прийому платежів) за допомогою платіжних пристроїв та/або через офіційний сайт Платіжної установи (по тексту – «Переказ коштів»), Клієнту згідно з режимом роботи визначеним Платіжною установою та даним Договором.

2.2. В рамках цього Договору Клієнт доручає, а Платіжна установа здійснює Переказ коштів за допомогою ЕПЗ (платіжної картки тощо) платіжних систем.

3. Вартість послуг та порядок проведення Переказу коштів

3.1. Клієнт, прийнявши умови цього Договору, погоджується сплачувати під час Переказу коштів відповідну комісійну винагороду за умови, що інформація про розмір комісійної винагороди доведена до відома Клієнта (в тому числі шляхом виведення на екран платіжного пристрою чи розміщена на сайті) безпосередньо до початку операції з Переказу коштів.

3.2. Розмір комісійної винагороди встановлюється і змінюється рішенням Платіжної установи та може відрізнятись в залежності від суми та/або безпосереднього одержувача коштів, категорії Клієнта, виду електронного платіжного засобу тощо.

3.3. Комісійна винагорода (у разі наявності) може визначатись у відсотку від суми Переказу коштів або фіксованій сумі.

3.4 Якщо Клієнт скористався послугою Платіжної установи він цим самим надав згоду на здійснення операції з Переказу коштів з оплатою комісійної винагороди (за наявності), встановленої Платіжною установою на момент здійснення такого Переказу коштів.
Згодою Клієнта на виконання платіжної операції є надання платіжної інструкції в інтерфейсі офіційного сайту (платіжної сторінки) Платіжної установи шляхом заповнення форм, натискання кнопок, введення реквізитів ЕПЗ Клієнта, суми платежу та інших необхідних даних, підтвердження згоди на операцію за запитом банка-емітента ЕПЗ тощо.
Згода на виконання платіжної операції може бути відкликана платником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції.
Момент безвідкличності (коли Клієнт не може відкликати платіжну інструкцію та свою згоду на виконання платіжної операції) настає після надання Клієнтом згоди на проведення платіжної операції та присвоєння унікального коду платіжній операції/коду авторизації у відповідній платіжній системі.
Розпорядження Клієнта про відкликання згоди на виконання платіжної операції та копії документів, що ідентифікують Клієнта, підписані (засвідчені) кваліфікаційним електронним підписом Клієнта, подаються на електронну адресу Платіжної установи [email protected] за формою, наведеною у Додатку № 2 до даного Договору.

3.5. Після ініціювання платіжної інструкції Платіжна установа надає Клієнту інформацію про дату і час отримання платіжної інструкції, про дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції (дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції Платіжною установою співпадає з датою і часом отримання Платіжною установою платіжної інструкції від Клієнта), про відмову у прийнятті платіжної інструкції до виконання (у разі відмови).

3.6. За результатами ініціювання Переказу коштів Клієнту надається квитанція шляхом виведення її зображення на екран платіжного пристрою та/або в друкованому вигляді, якщо платіжний пристрій забезпечує таку можливість, або направлення на електронну адресу (E-mail), повідомлену Платіжній установі Клієнтом, або направлення торговцю (суб’єкту господарювання, на користь якого Клієнт ініціював Переказ коштів і через якого Платіжною установою за згодою Клієнта здійснюються контакти з Клієнтом) інтернет-посилання, яке торговець розміщує у вільному доступі в особистому електронному кабінеті, створеному торговцем для Клієнта, за яким Клієнт може завантажити квитанцію, або надається іншим шляхом, погодженим Клієнтом та Платіжною установою, у випадку неможливості надання квитанції вищевказаними способами, у тому числі за зверненням Клієнта до Платіжної установи за електронною адресою Платіжної установи [email protected] чи за телефоном +380503323442.
У квитанції, яка надається Клієнту після ініціювання платіжної інструкції та виконання платіжної операції, зазначаються:

 • відомості, які дають змогу Клієнту ідентифікувати виконану платіжну операцію та інформацію про отримувача (в квитанції міститься унікальний код операції/найменування платіжної системи та код авторизації, що ідентифікує операцію в платіжній системі; найменування отримувача-юридичної особи та код в ЄДРПОУ отримувача);
 • сума платіжної операції у валюті рахунку Клієнта (гривні);
 • сума комісійної винагороди, що утримана з Клієнта за виконання платіжної операції (за наявності);
 • дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції;
 • дата та час здійснення платіжної операції.

3.7. Інформація про відмову у прийнятті платіжної інструкції до виконання (у разі відмови). повідомляється Платіжною установою Клієнту шляхом виведення такої інформації на екран платіжного пристрою або на офіційному сайті Платіжної установи із зазначенням причини такої відмови.

3.8. У тому випадку, якщо для здійснення Переказу коштів від Клієнта вимагається внесення та/або заповнення будь-яких реквізитів та/або іншої необхідної для здійснення Переказу коштів інформації, відповідальність за правильність такого заповнення несе Клієнт.

4. Права сторін

4.1. Платіжна установа має право:

4.1.1. Обслуговувати Клієнта з використанням електронного платіжного засобу, згідно укладених договорів про обслуговування цих платіжних засобів;

4.1.2. Відмовити Клієнту в проведенні операції з Переказу коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей та/або інформації, в тому числі з питань фінансового моніторингу;

4.1.3. Отримувати комісійну винагороду та встановлювати їх розмір.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Користуватися всіма видами фінансових платіжних послуг, які пропонуються Платіжною установою;

4.2.2. Звертатися до Платіжної установи за отриманням інформації з питань Переказу коштів;

4.2.3. Користуватися пільгами, які надаються згідно законодавства та правил Переказу коштів у платіжній системі.

4.2.4. Отримати підтвердження ініціювання Переказу коштів у вигляді відповідної квитанції.

5. Обов'язки сторін

5.1. Платіжна установа зобов'язана:

5.1.1. Надати Клієнту послугу з Переказу коштів згідно законодавства України;

5.1.2. Після здійснення Платіжною установою операцій з Переказу коштів надати Клієнту документ - відповідну квитанцію, що підтверджує ініціювання операції з Переказу коштів,

5.1.3. Виконати Переказ коштів у строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні із дати ініціювання Клієнтом операції з Переказу коштів;

5.1.4. Надавати консультації Клієнту стосовно комісійної винагороди (у разі наявності) та правил Переказу коштів;

5.1.5. Зберігати банківську та/або комерційну таємницю щодо інформації, яка була отримана від Клієнта за цим Договором та в процесі його виконання;

5.1.6. Платіжна установа несе перед Клієнтом відповідальність, щодо проведення Переказу коштів, згідно Законів України «Про платіжні послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів» та умов Договору.

5.2. Клієнт зобов'язаний:

5.2.1. При здійсненні операцій з Переказу коштів дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору. Клієнт надає дозвіл Платіжній установі на надання Платіжною установою іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить комерційну таємницю, банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу.

5.2.2. Здійснювати оплату фінансових платіжних послуг у разі наявності комісійної винагороди Платіжної установи;

5.2.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної при Переказі коштів, суті операції, щодо якої здійснюється Переказ коштів згідно з законодавством України.

6. Строк дії договору

6.1. Договір вступає в дію з дати надання згоди на вчинення дій щодо Переказу коштів та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

7. Відповідальність сторін

7.1. Платіжна установа несе перед Клієнтом відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. Платіжна установа не несе відповідальності:

 • за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в електромережі;
 • за наслідки невиконання Клієнтом, безпосереднім одержувачем коштів, банком безпосереднього одержувача коштів своїх зобов’язань, а такого суперечок, що можуть виникнути між Клієнтом та безпосереднім одержувачем коштів з приводу якості та/або кількості товарів, робіт або послуг оплачених Клієнтом;
 • перед належним власником електронного платіжного засобу, якщо Переказ коштів було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до електронного платіжного засобу або його реквізитів.

8. Порядок розгляду спорів

8.1. Будь - який спір, що виникає у зв’язку із виконанням даного Договору, або пов’язані із його змістом розглядаються у судовому порядку, відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та прямо впливають на виконання умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

10. Заключні положення

10.1. У всіх інших питання, що не передбачені цим Договором Сторони керуються законодавством України.

10.2. У разі невідповідності будь-якої частини цього публічного Договору законодавству України, у тому числі у разі прийняття нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України.

10.3. Будь-які звернення Клієнта будуть розглянуті Платіжною установою відповідно до внутрішніх документів з питань розгляду звернень Клієнтів.

10.4. Цей публічний Договір укладено українською мовою, умови публічного Договору є публічними і Клієнт повністю погоджується на його умови.

10.5. Клієнт, на момент погодження даного публічного Договору та Додатку №1 до нього надає згоду на здійснення операції з Переказу коштів, згідно з встановленим Платіжною установою розміром комісійної винагороди (за наявності) та на обробку персональних даних з метою виконання ініційованого фізичною особою Переказу коштів.

10.6. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

11. Контактна інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС»

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, 44А
Ідентифікаційний код: 40461899

Сайт: https://cascad.com/

Електронна пошта: [email protected]

Додаток №1
до Публічного договору
про надання платіжних послуг

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ці умови є однаковими для усіх Клієнтів Платіжної установи і передбачають можливість отриманням фінансових платіжних послуг з моменту погодження цих умов.
Платіжна установа з однієї Сторони та Клієнт з другої Сторони, який приєднується до умов Публічного договору, який передбачає надання фінансових платіжних послуг з Переказу коштів Клієнту, погодилися з нижченаведеними положеннями по обробці персональних даних Клієнта, які надаються Платіжній установі, з метою виконання умов публічного договору.

 1. Під обробкою персональних даних Клієнта (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Платіжної установи з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, нагромадження, зберігання, уточнення (відновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних.

 2. Метою надання Клієнтом персональних даних і наступної обробки їх Платіжною установою є одержання Клієнтом послуг Платіжної установи з Переказу коштів.

 3. Цей додаток у електронній формі, визнається Сторонами згодою Клієнта, виконаною у простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (по місцю реєстрації та для листування); відомостей про громадянство; номера основного документа, що засвідчує особу Клієнта, відомостей про дату видачі зазначеного документа та найменування органу, що його видав; номерів телефонів; номерів факсів; адрес електронної пошти (E-mail) тощо.

 4. Акцептуванням Публічного договору Клієнт, як суб’єкт персональних даних, з метою виконання умов Публічного договору, добровільно надає свою згоду Платіжній установі на здійснення наступних дій (операцій) з персональними даними Клієнта, а саме: збір і нагромадження; реєстрацію; адаптацію; зберігання протягом терміну дії Договору й не менше, установлених нормативними документами строків зберігання звітності, первинної документації, але не менше 5 (п’яти) років, з дати припинення дії договору (надання фінансової платіжної послуги); уточнення (відновлення, зміна); використання; знищення; знеособлювання; передача, у т.ч. транскордонна, третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
  Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України.
  Держави - учасниці Європейського економічного простору, а також держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних.
  Кабінет Міністрів України визначає перелік держав, які забезпечують належний захист персональних даних.
  Клієнт Установи надає однозначну згоду на передачу персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, на здійснення оброблення та зберігання персональних даних Клієнта, із використанням хмарних сервісів, що надаються з використанням обладнання, яке розташовано в державах ‒ учасницях Європейського Союзу, Європейського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді, на здійснення резервного копіювання баз даних облікової та реєструючої систем Установи, які містять в тому числі персональні дані Клієнта, із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних на окремих носіях інформації та/або з використанням хмарних сервісів, що надаються з використанням обладнання, яке розташовано в державах ‒ учасницях Європейського Союзу, Європейського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді.
  У випадку якщо Платіжна установа уважає, що прийняті заходи не можуть забезпечити повний захист персональних даних при передачі, Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані будуть передані в знеособленому вигляді, у випадку якщо це призведе до неможливості надання послуг з Переказу коштів Платіжною установою.

 5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Клієнтом відповідної вказівки в письмовій формі на адресу Платіжної установи.

 6. Клієнт як суб'єкт персональних даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» має право:
  1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  3) на доступ до своїх персональних даних;
  4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
  9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Додаток №2
до Публічного договору
про надання платіжних послуг

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЛІЄНТА
про відкликання згоди на виконання платіжної операції

ПІБ Клієнта (Платника): ____________________________________________
Код РНОКПП Клієнта: _____________________________________________________

Цим розпорядженням Клієнт відкликає згоду на виконання платіжної операції, за якою отримувачем є ____________________________________ (найменування отримувача), ________________________ (код в ЄДРПОУ отримувача), що ініційована _______________ (дата ініціювання платіжної операції) на _______________________________________ (сайт отримувача/Платіжної установи) згідно з Публічним договором про надання платіжних послуг в редакції від _______________, опублікованої на сайті https://cascad.com/, з використанням електронного платіжного засобу __________________. Сума платіжної операції, згода на виконання якої відкликається Клієнтом (Платником), становить: ________________________________________________ (зазначається словами).

ПРОШУ ПЛАТІЖНУ УСТАНОВУ НЕ ВИКОНУВАТИ ПЛАТІЖНУ ОПЕРАЦІЮ, ЗГОДА НА ВИКОНАННЯ ЯКОЇ ВІДКЛИКАЄТЬСЯ ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ

ДАТА______________________ ПІБ ПОВНІСТЮ___________________________________

_____________(підпис Клієнта)

«ДАТА» та «ЧАС» прийняття розпорядження Платіжною установою:
___________________________

ПОГОДЖЕННЯ ПЛАТІЖНОЮ УСТАНОВОЮ
Розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції
ПОСАДА, ПІБ ПОВНІСТЮ __________________________________________

_____________ (підпис уповноваженої особи Платіжної установи)
МП

Консультація.

Дякуємо за вашу заявку.

Ми зв'яжемось з вами в найближчий час
і відповімо на ваші запитання.

Зрозуміло